Hulp nodig bij de invoering?


Er is veel vraag naar ervaren trainers met kennis van HGW, HGD, HGA én het Groeidocument. Daarom heeft Noëlle Pameijer deze lijst samengesteld. Alle trainers op deze lijst hebben met HGW, HGD en HGA gewerkt. Ze kennen de succesfactoren en valkuilen van deze werkwijzen. Ook hebben zij allen ervaring met het Groeidocument, de kansen en risico’s ervan, alsook de implementatie ervan (bekijk onderaan deze pagina ook ‘profiel trainers’). De onderstaande lijst met adviseurs is alfabetisch gerangschikt.

Marij Bosdrieszmarij

Als expert passend onderwijs van de PO-raad heb ik te maken met veel samenwerkingsverbanden die werken op basis van het Groeidocument. Soms hebben zij dat aangepast aan de wensen en ondersteuningsstructuur van het eigen samenwerkingsverband. Om samenwerkingsverbanden te helpen hun traject van ondersteuningstoewijzing in te richten heb ik, naast drie andere praktijkvoorbeelden, de werkwijze van handelingsgericht arrangeren beschreven. Daarnaast heb ik het digitaliseren van het Groeidocument van samenwerkingsverband Unita begeleid en ben daardoor goed bekend met de inhoud en de route ervan. Ik denk graag met u mee hoe u het digitale Groeidocument in uw samenwerkingsverband kunt invoeren en op maat kunt maken.
mbosdriesz@inenomschool.nl

http://www.inenomschool.nl

Simone van Dijksimone

Na jaren met veel plezier als leerkracht en leidinggevende gewerkt te hebben, ben ik sinds 2002 actief als coach en teamtrainer. HGW werd in mijn werk al gauw een terugkerend en blijvend thema. Ik werk met zowel schoolteams als (netwerken van) directeuren of intern begeleiders, als psychologen, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers, taal-, reken-, en gedragsspecialisten van samenwerkingsverbanden Als trainer puzzel ik samen met hen om erachter te komen wat voor hen goed werkt, welke doelen zij beogen te behalen, wat hun werkwijze nu typeert en wat zij hopen dat HGW en HGA hier aan kan toevoegen, en hoe! Handelingsgericht arrangeren en het Groeidocument blijken in de praktijk te werken als nog ontbrekende puzzelstukjes om passend onderwijs te helpen realiseren. (drs) Simone van Dijk, is verbonden aan Inschool en OOG onderwijs en jeugd. Ook is zij werkzaam als ontwikkelaar van en docent aan de Post-HBO-opleidingen van de Inschool Academie.

info@simonetraint.nl

www.simonetraint.nl

Marian van Geffen en Betty Smitbettymarian

Vanuit het SBO en In samenwerking met verschillende basisscholen binnen een netwerk zijn wij, in het kader van passend onderwijs, verantwoordelijk geweest voor het opzetten van een ondersteuningsarrangement ter bevordering van de deskundigheid van scholen waarbij de uitgangspunten van het HGW centraal staan. Bij de verschillende aangeboden trainingen ligt de focus op het signaleren en begrijpen van (specifieke) onderwijsbehoeften van leerlingen. Denk hierbij onder andere aan: het leren stellen van realistische doelen, het op doelgerichte wijze voeren van gesprekken met ouders en leerlingen en werken met groepsplannen. Het groeidocument heeft in het multidisciplinair team een centrale rol als het gaat om het evalueren en toewijzen van arrangementen. Wij hebben ervaring in het trainen van teams over HGA en gebruik groeidocument.
Mail: b.smit@dewissel-hoorn.nl; m.vangeffen@dewissel-hoorn.nl

Karen van Kootenkaren

Karen van Kooten is leerkracht, trainer en orthopedagoog. Ruim twintig jaar geleden is zij begonnen als leerkracht, daarna heeft zij orthopedagogiek gestudeerd en jarenlang psychodiagnostiek uitgevoerd bij kinderen volgens Handelingsgerichte diagnostiek. Samen met Noëlle Pameijer heeft Karen de eerste HGW-trainingen ontworpen voor IB-ers en schoolteams. Deze trainingen heeft ze op tientallen scholen en samenwerkingsverbanden uitgevoerd. Als voorzitter van Zorg Advies Team en lid van de PCL van SWV Zutphen heeft zij de richtlijnen van HGD en de ontwikkelingen richting handelingsgericht arrangeren en het groeidocument vormgegeven. Als zelfstandig trainer geeft zij trainingen HGW, HGD en HGA.
Mail: info@karenvankooten.nl; telefoon: 06-11527573; website: www.karenvankooten.nl

Sonja de Langesonja

Sonja werkt als zelfstandig onderwijsspecialist. Zij is mede-auteur van het boek ‘HGW een handreiking voor het schoolteam’. Momenteel is zij als ‘mee-lezer’ betrokken bij het boek HGD dat Noëlle Pameijer binnenkort zal publiceren. Ook heeft Sonja een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van HGA en het groeidocument. Recent heeft zij de TIB tool ‘Begeleid Handelingsgericht’ geschreven. Sonja geeft studiedagen, workshops, trainingen en lezingen over HGW, HGD en HGA voor onderwijsprofessionals en professionals werkzaam in de jeugdhulp. Tevens is zij als trajectbegeleider werkzaam in het SWV Kindkracht. Omdat zij als leerkracht, IB’er, directeur, ZAT-lid, onderwijskundig adviseur en trajectbegeleider veel ervaring heeft opgedaan, kan zij zich goed verplaatsen in de lokale situatie. Sonja heeft op enthousiaste wijze al in verschillende samenwerkingsverbanden, samen met de betrokkenen, de implementatie van HGW en HGA op maat begeleid. Daarbij hecht zij aan doelgericht praktisch handelen en een constructieve communicatie.
Mail: sonja.k.delange@gmail.com; telefoon: 06 22789514

 Mirella van Minderhoutmirella

Mirella is NVO-Orthopedagoog-Gerenalist, Cognitief gedragstherapeut en onderwijskundige. Zij is als leerkracht gestart en als onderwijsadviseur werkzaam bij CED en Bureau Mind. Mirella is werkzaam in SWV Unita en geeft hier o.a. met Noëlle Pameijer HGW, HGD en HGA vorm, ze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het groeidocument. Zij heeft als meelezer bijgedragen aan boeken over HGW en Samen Sterk (HGW voor ouders), momenteel is ze betrokken bij het boek HGD. Zij verzorgt veel trainingen voor teams, IB, directies, SWV-en en OBD’s rond HGW, HGA en HGD. Zij maakt deze in haar advies- en begeleidingswerk op maat. In de opleiding schoolpsycholoog (RINO NH) is zij docent HGD en ‘Leraren effectief handelen’.
Mail: Info@bureaumind.nl; website: www.bureaumind.nl

Noëlle PameijerNoelle

Noëlle als school/kinder/GZ-psycholoog werkzaam bij Samenwerkingsverband Unita. Zij is de ontwikkelaar van ‘HGA op school’ en het bijbehorende groeidocument. Zij werkt als trajectbegeleider in de pilot ‘multidisciplinair overleg op school’ en in het speciaal en regulier basisonderwijs. Zij verricht hier handelingsgerichte diagnostiek en begeleidt leerlingen, leerkrachten en ouders. Daarnaast is zij als trainer werkzaam bij ‘Kwaliteit in Nascholing’, eveneens te Hilversum. Zij geeft studiedagen, workshops, cursussen en lezingen over HGA voor onderwijsprofessionals en professionals werkzaam in de jeugdhulp, HGD voor psychologen/orthopedagogen, HGW voor schoolteams, begeleiders en leidinggevenden en ouderbetrokkenheid, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Zij begeleidt verder implementatietrajecten HGW en HGD, zowel in het regulier als in het speciaal onderwijs. Zij publiceert ook over deze thema’s.
Mail: n.pameijer@gmail.com; website: www.swvunita.nl

Peter PijlPeter

Peter Pijl is onderwijsspecialist bij NTO-Effekt. Peter is GZ -psycholoog en ervaren trainer van leerkrachten, Intern en Ambulant Begeleiders en directieleden. Als voormalig voorzitter van een PCL kent hij de processen gehanteerd in de arrangementstoekenning op zijn duim. Peter verzorgt de implementatie en de daarbij behorende trainingen en begeleiding van Handelingsgericht Integraal Arrangeren in enkele SWV-en Passend Onderwijs. Peter heeft ruime ervaring in het gebruik, het op maat maken van het groeidocument op basis van lokale omstandigheden en de implementatie ervan in de gehele onderwijs- en zorgketen.
Peter Pijl is bereikbaar via mail: p.pijl@nto-effekt.nl; website: www.nto-effekt.nl

Fleur Runeman Fleur

Op het gebied van HGW en HGD ben ik goed ingevoerd. Het is een attitude die mij past en die ik in alles wat ik doe probeer te “leven”. Op deze manier wil ik graag mijn beroep uitoefenen in samenwerking met leerlingen, hun ouders, hun leerkrachten en andere belangrijke betrokkenen! Een ieder plukt hier de vruchten van. Dat blijkt uit hoe ik in de praktijk werk, bijvoorbeeld mijn bijdragen aan ZBO’s (binnenschools zorgadviesteam) en scholing aan bovenschools ZAT SWV de Eem (samen met Karen van Kooten). Daarnaast komt op dit gebied mijn kennis en ervaring als docent cursus Ontwikkelingspsychopathologie bij de RINO-NH (i.h.k.v. opleiding tot Schoolpsycholoog) van pas. Voor meer informatie over wie ik ben (huidige werkzaamheden, opleiding, etc.) en wat ik mogelijk voor u kan betekenen, verwijs ik u naar mijn Linked-In pagina. In mijn werkgebied (Amsterdam) ben ik actief om HGA meer voor het voetlicht te krijgen!
Mail: fruneman@xs4all.nl; telefoon: 06-17240224

Vanuit de jeugdhulp: (drs) Nina Draaisma

Nina Draaisma is gedragswetenschapper in de jeugdzorg. Zij is werkzaam bij Altra Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs in Amsterdam. Daar verricht zij handelingsgerichte diagnostiek en begeleidt collega’s in de uitvoering daarvan. Samen met Noëlle Pameijer schreef zij het boek: Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg. Bij diverse jeugdzorg en jeugd-ggz instellingen verzorgt zij trainingen HGD en HGA. Nina is oprichter van de Jeugdzorg Academie, een opleidingsinstituut voor professionals in de jeugdzorg. Hier worden verschillende trainingen HGD en HGA aangeboden.
Website: www.mijnjeugdzorgacademie.nl; mail: info@hgdindejeugdzorg.nl; telefoon: 06-33316091

Profiel van de trainers

  1. Kennis van handelingsgericht werken (HGW), handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en handelingsgericht arrangeren (HGA): theoretische onderbouwing en de samenhang tussen HGW, HGD en HGA in Passend Onderwijs, evenals met het bijbehorende groeidocument (GD). Ze kennen alle boeken daaromtrent.
  2. Ze hebben zelf uitgebreide ervaring met het toepassen van HGW, HGA, HGA en GD, ze hebben ermee ‘geworsteld’, kennen de ins en outs van deze werkwijzen.
  3. Ze zijn ervaren trainers die in het verleden positief zijn beoordeeld door leerkrachten, IB, AB, schoolpsychologen/orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers e.a. professionals.