Hoe werkt het Groeidocument?


Het digitale groeidocument is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken die door school en ouders kunnen worden ingevuld. Het groeidocument heeft verschillende functies, waaronder het in kaart brengen van de belemmerende en bevorderende factoren in leerling, onderwijs en opvoeding, de na te streven doelen en behoeften van de leerling  en diens school en ouders, de extra ondersteuning en de effecten daarvan (monitoren en evalueren).

Het groeidocument kan worden afgesloten als alle doelen zijn behaald en de extra ondersteuning niet meer nodig is. Zo wordt voorkomen dat gegevens die niet meer relevant zijn te lang met een leerling mee blijven gaan. Relevante Informatie kan wel worden meegenomen naar een volgend Groeidocument.

Het idee achter het groeidocument is dat het laagdrempelig is en dat veel scholen het kunnen gebruiken bij het handelingsgericht arrangeren. Het groeidocument kan dan ook vrij gemakkelijk worden aangepast aan de specifieke wensen van een samenwerkingsverband. Het is daarbij de bedoeling dat de aanpassingen niet indruisen tegen de 7 uitgangspunten van HGA en de 7 functies van het groeidocument. De 7 functies zijn:

  1. Voorbereiding van en aanmelding voor een ondersteuningsteam op school (in SWV Unita: Multi Disciplinair Overleg (MDO) genoemd), school vult het GD samen met ouders in
  2. Praatpapier tijdens het overleg (vragen en beslissingen, houvast, structuur)
  3. Verslag van het overleg en afspraken (beknopt, soms is het verslag meteen klaar na het overleg)
  4. Monitoren en evalueren: zijn de doelen in zicht of behaald? Is voortzetting van de extra ondersteuning nog nodig?
  5. Ontwikkelingsperspectief (rubriek J1): uitstroomperspectief, tussendoelen en beredeneerd onderwijsaanbod in relatie tot het groepsplan
  6. Toelaatbaarheidsverklaring (rubriek K): de verklaring van twee deskundigen. Zijn deskundigen, school en ouders unaniem over noodzaak en het type van SBO of SO? Zo ja: toelaatbaar. Zo nee: de casus gaat door naar commissie van het samenwerkingsverband.

Data verzamelen, zoals over de duur en inhoud van de MDO – trajecten en over de typen en de inhouden van onderwijs- en/of jeugdhulp arrangementen (OJA