het groeidocument: 10 vragen


1. Welke functies heeft het GD?

Het GD heeft momenteel  7 functies:

  1. Voorbereiding en aanmelding voor een ondersteuningsteam op school (Multi Disciplinair Overleg, MDO), samen met de ouders van de leerling.
  2. Praatpapier tijdens het overleg (wat weten we al, wat moeten we nog weten en waarom? Om welke vragen en beslissingen gaat het?) Dit geeft houvast en structuur tijdens het overleg.
  3. Verslag van het overleg en van de afspraken (beknopt, het GD wordt tijdens het overleg bijgewerkt, soms is het verslag meteen klaar!)
  4. Monitoren en evalueren: zijn doelen in zicht/behaald? Is voortzetting van de extra ondersteuning nog nodig?
  5. Ontwikkelingsperspectief (rubriek J1): uitstroomperspectief, tussendoelen en beredeneerd onderwijsaanbod in relatie met groepsplan
  6. Toelaatbaarheidsverklaring (rubriek K): het oordeel van twee deskundigen van het SWV. Zijn beide deskundigen, de school en ouders unaniem over de noodzaak en het type SBO of SO? Zo ja:  toelaatbaar. Zo nee: de casus gaat naar de commissie van het samenwerkingsverband
  7.  Data verzamelen, zoals over de duur en inhoud van MDO – trajecten en de typen en inhouden van de verschillende onderwijs- en/of jeugdhulp arrangementen (OJA)

 

2. Kun je het GD ook gebruiken tijdens een leerlingbespreking?

In de groepsbespreking gaat het over alle leerlingen (de groep), het groepsoverzicht en het groepsplan staan dus centraal. In aansluiting daarop kun je het groeidocument invullen ter voorbereiding van en tijdens een leerlingenbespreking, eventueel al samen met ouders. Daarna kun je het benutten bij de monitoring in de leerlingbespreking: zitten we nog op koers wat betreft de doelen die we nastreven? Het GD is aanvankelijk ontwikkeld in het kader van HGA: het toekennen van extra ondersteuning aan een leerling die dit nodig heeft om zich op school verder te kunnen ontwikkelen. Je kunt het dus vooral gebruiken in de doorstroom naar bovenschoolse voorzieningen vanuit het samenwerkingsverband of de jeugdhulp.

 

3. Heb ik als ouder inzage in het GD? Kan ik als ouder ook iets in het GD aanvullen?

Zeker, het is juist de bedoeling dat het een gemeenschappelijk document wordt. Binnen de HGA – werkwijze waar het GD onderdeel van is, wordt intensief met ouders samen gewerkt en wordt het GD door de intern begeleider samen met de leerkracht en de ouders ingevuld en aangevuld. Ouders kunnen ook suggesties voor aanvulling doen of deze zelf maken. Ze kunnen daartoe zowel een ‘lees – link’ als een ‘invul – link’ krijgen.

 

4. Hoe is het ontwikkelingsperspectief (OPP)  in het GD verwerkt?

In rubriek J1. Deze rubriek kan op maat ingevuld worden, afhankelijk van wat nodig is. ‘Minimaal’ door te verwijzen naar het groepsplan of ‘maximaal’ door het als apart document in te vullen. Zoals het er nu naar uitziet, is J1 conform de wet- en regelgeving OPP. De OPP trap is opgenomen in het groeidocument als een Excel document waar handmatig gegevens in opgenomen kunnen worden. Zodra koppelingen met andere systemen zijn gerealiseerd, kan de OPP trap automatisch in het groeidocument worden opgenomen. Deze trap fungeert als communicatiemiddel: het is een goede visuele ondersteuning van de lange en korte termijn doelen van het OPP. Vragen zoals ‘zitten we nog op koers richt uitstroomperspectief?’ en ‘komen de tussendoelen al inzicht?’ zijn ermee te beantwoorden.

 

5. Hoe is de toelaatbaarheidsverklaring, in het GD opgenomen?

Als een leerling het best passend onderwijs kan ontvangen in  het speciaal (basis-)onderwijs, geeft het samenwerkingsverband daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring af. Een digitale versie van deze verklaring is in het digitale GD opgenomen.

 

6. Wie kan er allemaal in het web-based GD werken?

Dat hangt ervan af aan wie de beheerder de link (met wachtwoord) toestuurt. Elk samenwerkingsverband kan zelf bepalen hoe deze procedure moet verlopen.

 

7. Hoe verhoudt het GD zich tot andere leerlingvolgsystemen?

Het GD is niet bedoeld als ‘weer een leerlingvolgsysteem’. Het GD wordt ook niet voor elk kind in de school ingevuld, maar alleen voor de leerlingen voor wie extra ondersteuning vanuit het SWV Passend Onderwijs nodig is. Momenteel wordt nagegaan of gegevens uit uw eigen leerling volgsysteem zijn over te dragen.

 

8. Waar kan ik het GD vinden?

Het GD is per januari 2014 voor €0,60 per leerling beschikbaar als web based versie voor elk samenwerkingsverband. Voor meer informatie over het bestellen/downloaden, ga naar www.groeidocument.nl

 

9. Kan ik het GD voor ons SWV worden aangepast? Kan ik er als samenwerkingsverband andere kopjes invoegen en er andere zinnen aan toevoegen?

Ja, dat kan, u kunt er bijvoorbeeld het logo van uw SWV invoegen en termen en vragen zodanig veranderen dat het past bij de werkwijze en terminologie van uw SWV. Per SWV wordt  een groeidocument opgesteld en per samenwerkingsverband kan het worden gewijzigd. Kleine wijzigingen t.o.v. de originele versie zijn gratis.

 

10. Waar vind ik meer informatie over het werken met een GD in de praktijk?

Ideeën en informatie kunt u vinden op:

–        www.swvunita.nl: informatie over HGA, diverse achtergrondartikelen, de materialen voor school, ouders en leerlingen en de inhoudelijke en bedrijfsmatige evaluaties (bron vermelden bij overname of verwijzing).

–        www.poraad.nl: Naar een scenario voor ondersteuningstoewijzing in uw samenwerkingsverband aan de hand van vier voorbeeld aanpakken (Marij Bosdriesz & Kees Kuijs, juni 2013).

–        Voor de inhoud van handelingsgericht werken, handelingsgerichte diagnostiek en HGA: de volgende boeken:

  • Voor schoolteams: Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam. (Noëlle Pameijer, Tanja van Beukering & Sonja de Lange, 2009). Leuven: Acco
  • Voor medewerkers van het SWV: Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs (Noëlle Pameijer, 2004; momenteel in herziening). Leuven: Acco.

Voor ouders: Samen Sterk: Ouders en School! (Noëlle Pameijer, 2012)